Skip to content

Dental Service Clinic

Good day! Bro. Boyet Abuy will resume dental clinic services at OLPH every Saturday starting at 8:00 AM. A 50-peso donation per tooth is requested. Patients must pre-register at the parish office.


Magandang araw! Si Bro. Boyet Abuy ay magpapatuloy ng serbisyo ng dental clinic sa OLPH tuwing Sabado simula 8:00 ng umaga. Hinihiling ang donasyong 50 piso sa bawat ngipin. Ang mga pasyente ay kailangang magpa-rehistro muna sa opisina ng parokya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *