Skip to content

Social Communications Ministry Recruitment

The Social Communications Ministry is looking for photographers, writers, videographers, and graphic designers ages 14 and above, interested in serving the Lord, and spreading the Good News through traditional and digital means (and maybe making a friend or two along the way). If you would like to join, please sign up at the parish office or talk to the Visual Aid after the mass. Orientation is on January 7, 2023.


Ang Social Communications Ministry ay naghahanap ng mga photographer, manunulat, videographer, at graphic designer na may edad 14 pataas, interesadong maglingkod sa Panginoon, at ikalat ang Mabuting Balita sa pamamagitan ng tradisyonal at digital na paraan (at baka makakilala rin ng isa o dalawang kaibigan sa daan). Kung nais mong sumali, mangyaring mag-sign up sa opisina ng parokya o kausapin ang Visual Aid pagkatapos ng misa. Ang orientasyon ay sa Enero 7, 2023.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *